Vietnamese - Emergency Laptop Check Out

Máy tính xách tay và Internet

Trong thời gian đóng cửa trường, học sinh không có máy tính xách tay ở nhà có thể kiểm tra một chiếc từ khu học chánh. Phụ huynh sẽ có thể nhận máy tính xách tay tại một trong những trường Hỗ trợ Thực phẩm được liệt kê ở trên.

Phụ huynh quan tâm đến việc kiểm tra máy tính xách tay, xin vui lòng gọi cho một trong các nhân viên dưới đây. Ngoài tiếng Anh, nhân viên luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Wenli Mithal (中文)

MithalW@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7106
Text: 978-252-3686

Francisca Mejia Campos (Español)

CamposF@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7141
Text: 978-400-2516

Ina Ghangurde (Marathi, Hindi)

GhangurdeI@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7008
Text: 252-563-3498

Krima Molina (Filipino)

MolinaK@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7214
Text: 971-251-0691

Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu ký vào một biểu mẫu chịu trách nhiệm cho máy tính xách tay. Yêu cầu trước 12:00 tối (trưa) sẽ có sẵn để nhận vào ngày hôm sau.

Các gia đình có thể kiểm tra một điểm nóng internet cho máy tính xách tay nếu internet không có sẵn ở nhà (giới hạn một điểm cho mỗi gia đình). Xin lưu ý rằng nhiều công ty đã thay đổi quy tắc của họ để cung cấp cho các gia đình nhiều tùy chọn dữ liệu hơn trong thời gian này. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên các trang web của công ty. Comcast, T-Mobile, AT & T và Verizon.

This page was last updated at 4:40 PM on Thursday, March 19, 2020.